minimize drag

关于这个工具?

这是一个可以在线制作有趣的8-bit像素画的工具。

minimize drag

工具

编辑

笔刷大小

minimize drag

导入图画

导出图画

minimize drag

十六进制颜色代码:

# color dropper

点击选择:

历史:

    自定义颜色板:

      打开含有颜色“名称”与“16进制代码”的csv文档。